استاندارد ITIL موجب اطمينان مشتريان در جهت انتخاب يک راهکار می باشد.

 • مدیریت ظرفیت Capacity Management
 • مدیریت دسترسی Availability Management
 • مدیریت دارایی Asset Management
 • مدیریت سبد سرویس Service Portfolio Management
 • مدیریت سطح سرویس Service Level Management
 • مدیریت پیکربندی و دارایی سرویس Service Asset & Configuration Management
 • مدیریت درخواست Request Fulfillment
 • مدیریت استقرار و نشر Release & Deployment Management
 • مدیریت مشکل Problem Management
 • مدیریت دانش Knowledge Management
 • مدیریت استمرار خدمات فناوری اطلاعات IT Service Continuity Management
 • مدیریت رخداد Incident Management
 • مدیریت مالی Financial Management
 • مدیریت رویداد Event Management
 • مدیریت تغییر Change Management

شرکت Wendia از ابتدا توسط ITIL پذيرفته شده است و به صورت مداوم توسط شرکت Pink Elephant مورد ارزيابی قرار می گيرد.
نرم افزار POB در ITIL v2 برای ۷ فرآيند و در ITIL v3 برای ۱۴ فرآيند گواهی نامه دريافت کرده و از سوی ديگر، POB از اولين نرم افزارهايی بوده است که موفق به دريافت مميزی PinkVERIFY در ITIL v3.1 برای ۱۵ فرآيند شده است.

فرآیندهای ITIL و نرم افزار POB

اعتماد، اصل نخست هر رابطه

چهارچوب معتبر ITIL گواه اعتماد شما خواهد بود

فرآیندهای ITIL و ماژول های نرم افزار

ماژول های POB و فرآیند های ITIL

نرم افزار POB، ابزاری متشکل از هفت ماژول است که نیازهای سازمان های مختلف را در بر می گیرد. هرکدام از این ماژول ها بنا به کارکرد خود، تعدادی از فرآیند های ITIL را شامل شده و گواهینامه های مربوطه را کسب نموده اند.

در نمودار مقابل، ماژول های نرم افزار و فرآیند های ITIL در کنار یکدیگر به نمایش درآمده و فرآیندهای مرتبط با هر ماژول با رنگ مخصوص به آن نمایش داده شده است.

به طور مثال همانطور که در نمودار نیز قابل مشاهده است، ماژول SDM یا مدیریت پیشخوان خدمات، فرآیند های «مدیریت دسترسی»، «مدیریت ظرفیت»، «مدیریت پیکربندی و دارایی سرویس»، «مدیریت رخداد»، «مدیریت رویداد»، «مدیریت دانش»، «مدیریت مشکل» و «مدیریت درخواست» را در استاندارد ITIL کسب نموده است.

گواهینامه PinkVerify
بالا