این راهکار جزء معدود نرم افزارهایی بوده است که از ITIL v2.0 در سال ۲۰۰۴، موفق به کسب گواهینامه بین المللی PinkVERIFY گردیده است. این گواهینامه توسط شرکت PinkElephant ارائه می گردد که براساس ممیزی شاخص های تعیین شده هر یک از ۱۵ فرآیند ITIL ذیل، به نرم افزار ارائه می گردد. دریافت این گواهی در طی ۴ دوره ممیزی، نشان از اعتبار Wendia POB در طول سالیان متوالی دارد.

  • سال ۲۰۰۴: ITIL v2
  • سال ۲۰۰۸: ITIL v3
  • سال ۲۰۱۱: ITIL v3.1
  • سال ۲۰۱۵: ITIL 2011
فرآیندهای ITIL و POB

نرم افزار Wendia POB توانسته است در طول ۲۵ سال حیات خود، مفتخر به دریافت گواهینامه های بین المللی متعددی گردد. گواهینامه های دریافتی این نرم افزار عبارتند از:

گواهینامه PinkVerify

گواهینامه PinkVerify

Serview Certified

گواهینامه Serview

ISM

گواهینامه ISM

بالا