گروه فناوری پرند با همکاری شرکت توسعه و نوآوری شهر، موفق به پياده سازی ITIL در مرکز تماس بانک شهر گرديد. فرآيندهای مديريت وقايع و مديريت درخواست ها، به همراه نرم افزار SDP AstTray، که مسئوليت يکپارچه سازی سيستم IP PBX مرکز تماس و ManageEngine ServiceDesk Plus را داشته است، در اين مرکز راه اندازی شده است.