گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

يکپارچه سازی با محيط فعلی

ماهيت يکپارچه سازی در POB

ما با استفاده از POB، يکپارچه سازی را بدون کمترين نقصانی با زير ساخت و محيط فعلی شما انجام می دهيم. با توجه به تخصصی شدن صنعت فناوری اطلاعات، نياز به يکپارچه سازی با سيستم های نامشابه، حياتی شده است. از ابتدا، ما سيستم خود را با قابليت يکپارچه سازی طراحی کرده ايم. با توجه به اينکه هيچ شرکتی نمی تواند، کليه راهکارهای نرم افزاری را در کنار يکديگر ارائه دهد، شرکت Wendia به عنوان بهترين ارائه دهنده راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات از نياز به اتصال به سيستم های فعلی مطلع است و راهکار خود را بر اين اساس توسعه می دهد.