گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

شناسايي زمينه های جديد کسب و کار

کاهش هزينه ها، سازمانی متکی به خود و انجام بی دردسر عمليات سازمانی، همگی به عنوان آرزوهای سازمان ها می باشند، مخصوصا با توجه به وظايف گسترش يافته و چالش های جديد سازمانی.

رسيدن به اهداف ذکر شده، به سادگی ميسر نمی باشد، از سوی ديگر سازمان های فناوری اطلاعات می بايستی زمينه های جديدی برای درآمدهای کسب و کار را جستجو نمايد.
يک راهکار انتعطاف پذير و قدرتمند مديريت خدمات فناوری اطلاعات، می تواند به سازمان ها برای پشتيبانی بهتر از دپارتمان ها و واحدهای کسب و کار، ياری رساند. راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات Wendia، می تواند به سادگی و بدون نياز به برنامه نويسی برای پشتيبانی و ارتقاء فرآيندهای غير فناوری اطلاعات در بخش های متفاوت شرکت، اختصاصی سازی شود.

مديريت منابع انسانی: فرآيندهای قابل مميزی و ساده، ارتقاء تجربه مشتری

يکی از چالش های معمول و اصلی پيشخوان خدمات، کمبود ارتباط ميان فناوری اطلاعات و منابع انسانی می باشد. تعداد زيادی از دپارتمان های فناوری اطلاعات تجربه استخدام های جديدی را داشته اند که بدون اطلاع آنها انجام شده، و در نتيجه تجهيزات و دسترسی های مورد نياز نرم افزارها، آماده نشده است. و يا بعد از هفته ها و يا ماه ها متوجه شده اند که شخصی سازمان را ترک کرده است و دسترسی VPN وی، به صورت کامل عملياتی می باشد.

دپارتمان های فناوری اطلاعات و منابع انسانی بسياری از مشتريان Wendia يک رابطه بهره ور را با استفاده از انعطاف پذيری و قدرتمندی راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات Wendia POB، ايجاد نموده اند.
از نتايج مثبت آن می توان به اين موارد اشاره کرد:

  • فرآيندهای قابل مميزی و ساده
  • کاهش هزينه ها
  • صرفه جويي در زمان
  • حجم کار کاهش يافته
“ما توانسته ايم ايميل های منابع انسانی، تماس های تلفنی و ساير وظايف آنها را کاهش دهيم. در زمانی که يک کارمند پيشنهاد کاری برای پيوستن به شرکت ما را می پذيرد، يک بارگزاری داده POB کليه داده های مورد نياز را استخراج، و يک چرخه کار کامل شاميل ايميل ها و وظايف را با اختصاص به اشخاص متفاوت در کل شرکت که می بايستی در آن اقداماتی انجام دهند را به کار می اندازد. همه چيز ظرف دو هفته پيش از ورود کارمند جديد به کار انجام می پذيرد”