گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو
در زمان های پرچالش اقتصادی، سازمان های فناوری اطلاعات با نصيحتهای زياد در خصوص برآورد هزينه های خريد، مواجه می شوند. به عنوان يک شرکت برتر در حوزه راهکارهای مديريت خدمات فناوری اطلاعات برای بيش از 20 سال، شرکت Wendia درک مناسبی از ارائه بازگشت سرمايه سريع و قابل اندازه گيری در قبال سرمايه گذاری های نرم افزاری دارد.

انعطاف پذيری و قدرت يک راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات خلاقانه می تواند شما را در درک بردهای سريع ياری رساند:


اتوماسيون فرآيندها

در حال حاضر، هزينه ها و موضوعات منابع انسانی بيش از 50% بودجه فناوری اطلاعات را مصرف می نمايند. با استفاده از فرآيندهای ساده شده و خودکار در سازمان فناوری اطلاعات، هزينه ها می تواند به صورت چشم گيری کاهش يابد و منابع می توانند با بهره وری بيشتر بر روی ايده های خلاقانه جديد برای پشتيبانی از کسب و کار، به کار گماشته شوند.
مزايايي که راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات Wendia در اختيار شما قرار می دهند:

 • ساده سازی و استاندارد نمودن فرآيندها مانند استخدام يک فرم جديد برای مثال
 • ساده سازی فعاليت ها
 • افزايش بهره وری
 • کاهش هزينه ها (منابع انسانی)
 • استفاده از منابع به صورت حداکثر برای پشتيبانی از کسب و کار


اندازه گيری شاخص کليدی عملکرد

روش های زيادی برای بهره مندی سريع از اندازه گيری شاخص های کليدی عملکرد وجود دارد. يکی از آثار فوری مقادير قابل اطمينان و در زمان، شفافيت بالا در داده ها می باشد. مديريت يک نمای کلی کامل از حجم واقعی کارها، مشکلات احتمالی و ميانگين زمان انجام فرآيندها و راه حل ها را به دست می آورد. شاخص های کليدی عملکرد به شما يک پايه مستحکم برای بهينه سازی فرآيندها در سازمان و ارتقاء کيفيت کلی خدمات را می دهد.


زمينه بردهای سريع

پورتال کاربران

 • کاهش هزينه های تماس
 • ارتقاء تجربه مشتری
 • ارائه دسترسی به خدمات 24 در 7
 • ارتقاء کيفيت سرويس
 • کاهش هزينه ها به ازای هر واقعه
 • بهينه سازی سطوح خدمات

کاتالوگ خدمات

 • ايجاد يک نمای کلی و يکنواخت از ارائه های خدمات
 • افزايش شفافيت خدمات موجود و هزينه های مرتبط
 • ارتقاء تجربه مشتری


“ويژگی شاخص کليدی عملکرد در راهکار مديريت خدمات فناوری اطلاعات Wendia ابزارهای عالی هستند که به ما دلايل صحيح برای فعاليت ها و يا سرمايه گذاری های لازم در مقابل مديران ارشد را می دهد. ما توانستيم بخش زيادی از داده ها را در مقابل مديران اجرايي خود، شفاف سازی کنيم. برای اولين بار حجم واقعی کارهای ما به درستی مستند سازی شد. مديريت ما می تواند هر لحظه پيگير کارهای در دست انجام باشد. مديريت می تواند متوجه مشکلات شود، و در مقابل آنها تصميمات صحيح را اتخاذ نمايد”