گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

تدوین معماری وب سايت


مقدمه

ساختار و محتوای وب سايت، در کنار نيازمندی های فنی پورتال، دارای اهميت يکسان و حتی بالاتری می باشد. تجربه کاربر در مرور محتوای وب سايت و چگونگی حرکت کاربر در محتوا دارای اهميت بالايي می باشد.

برخی از کاربران، مراجعه کوتاه و سريعی به وب سايت دارند. برخی از آنها زمان بيشتری را برای شناسايي سازمان در زمان مرور وب سايت می گذارند. برخی کاربران نيز با هدف ويژه ای به وب سايت سازمان شما مراجعه می کنند.

هدف استفاده از وب سايت ها، يافتن اطلاعات به سادگی و سرعت می باشد. هدف اصلی: ارائه محتوای مرتبط با نياز کاربر. در واقع هر هدفی در طراحی وب سايت می بايستی در راستای تأمين نيازمندی های بازديدکنندگان وب سايت برای رسيدن به هدفشان می باشد که شامل نحوه ارائه محتوا و ظاهر گرافيکی آن می باشد.

تأمين ساختار يک وب سايت را می توان از چهار ديدگاه مورد ارزيابی قرار داد:

 • تحليل محتوايي: نوع محتوا و چگونگی آن
 • تحليل سايت: ساختار سايت، نقشه سايت

 • تحليل صفحات: چيدمان صفحات، Wireframe
 • تحليل کاربران: نحوه تعامل کاربر و راهبری کاربر

گروه فناوری پرند با تجربه ملی و بين المللی خود در حوزه تدوين معماری وب سايت ها، توانسته است در راه اندازی کسب و کارهای آنلاين زيادی، شريک تجاری قابل اطمينانی برای مشتريان خود باشد.

در ادامه به شرح هر يک از اين مراحل و خروجی های مربوطه می پردازيم.


تحليل محتوایی

شناسايي محتوا

محتوا برای هر وب سايت، دارای اهميت بالايي می باشد. بدون محتوای مناسب و متناسب، تکنولوژی به کار رفته و ظاهر گرافيکی مناسب به کار رفته تنها تبديل به جايگاه هايي خالی در وب سايت شما می شود. ولی داشتن محتوا نيز به تنهايي کافی نمی باشد. محتوا می بايستی مناسب و سازمان دهی شده باشد.

توسعه محتوا يک امر زمان بر و تخصصی می باشد. محتوا می بايستی توسط افراد تخصصی در حوزه های متفاوت تهيه و در نهايت توسط مدير محتوا سازمان دهی شود. وجود واحدی تحت عنوان دبيرخانه محتوای وب سايت، که شامل نويسندگان محتوا و مدير محتوا و مدير پروژه وب سايت می باشد، برای شناسايي و تنظيم محتوا حائز اهميت می باشد.

شناسايي محتوای فعلی

مميزی محتوا، بر اساس تعريف آن، بررسی کليه محتواهای به کار رفته اعم از متن، تصوير و رسانه ها در کليه صفحات وب سايت می باشد. اين امر ممکن است زمان بر و طاقت فرسا به نظر بيايد، ولی مشابه نقل مکان منزل از نقطه فعلی به نقطه جديد می باشد.

طرح کلی محتوا

بر اساس محتوای شناسايي شده از سايت فعلی، طرح کلی محتوا ارائه می شود. محتوا بر اساس مميزی انجام شده، به صورت يک مستند ورد تهيه می شود و در دبيرخانه محتوای وب سايت مورد ارزيابی و مستند سازی قرار می گيرد. گروه بندی محتوای ارزيابی شده، با استفاده از نام گذاری بخش های متفاوت صورت می پذيرد و اين نام ها می بايستی در ساير مراحل نيز مورد استفاده قرار گيرد.

برنامه ارائه محتوا

برنامه ارائه محتوا می بايستی به صورت واقع گرايانه و بر اساس ظرفيت سازمان طراحی شود. ارائه کليه محتواهای وب سايت تا تاريخ مشخص همواره نشان داده است که در هيچ سازمانی ميسر نمی باشد. برنامه ارائه محتوا بايد بر اساس زمان بندی های کوتاه و اهداف کوتاه انجام شود تا در نهايت بتواند کليه محتواهای مورد نياز وب سايت جديد را شامل شود.

برنامه ارائه محتوا می بايستی شامل محتواهای اصلی اعم از صفحات، تصاوير و رسانه ها و همچنين محتواهای ثانويه از قبيل عنوان صفحات، تگ های متا و … باشد.


تحليل سايت

خروجی اصلی تحليل سايت، نقشه سايت می باشد. نقشه سايت می بايستی بر اساس کلمات استاندارد استخراج شده در بخش تحليل محتوايي باشد.

نقشه سايت می بايستی توسط مديران ذينفع مورد تأييد قرار گيرد. به روز رسانی نقشه سايت بر اساس تغييرات سازمانی بسيار حائز اهميت می باشد و بايد دوره های زمانی برای مميزی آن تعيين شود. نقشه سايت حتما بايد بر اساس مستندات بالادستی بالاخص استراتژی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات سازمان تدوين شود و مبين کليه خدمات و ساختار سازمان باشد.


تحليل صفحات و کاربران

خروجی اصلی بخش تحليل صفحات به اصلاح Wireframe گفته می شود. به طور خلاصه، Wireframe استوری برد يک وب سايت می باشد که شمای کلی وب سايت را بدون لحاظ نمودن رنگ و گرافيک، برای کليه صفحات تکرار نا پذير ارائه می دهد. در واقع Wireframe، ساختار نمايش اطلاعات در وب سايت را بدون لحاظ نمودن جزئيات گرافيکی تعيين می نمايد.

مستند Wireframe هر صفحه می بايستی شامل موارد ذيل باشد:

 • جاگزاری تصاوير در صفحات
 • جاگزاری محتوای صفحات و در صورت امکان محتوای اصلی
 • هدر و منوهای اصلی وب سايت
 • توضيح در خصوص عملکرد صفحات به صورت خلاصه
 • لينک های اصلی

 • لينک های فرعی
 • جاگزاری رسانه ها در صورت لزوم
 • اندازه صفحه
 • فوتر و بخش انتهايي وب سايت