گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

در صورتی که سازمان شما در ساختمان ها، مناطق و کشورهای مختلف گسترده می باشد، هر يک از کسب و کارها ممکن است دارای قواعد کسب و کار اختصاصی و يا ساعت های کاری متفاوت باشند. زمانی که ساعت های کاری متفاوت می باشند، امکان ايجاد درخواست در يک سايت و بررسی آن توسط سايت ديگر وجود ندارد. با استفاده از ابزار می توانيد يک پيشخوان خدمات متمرکز برای کليه کسب و کارهای خود داشته باشيد که بتواند کليه نيازمندی های آنها را پوشش دهند.

SDP47

ايجاد چندين سايت برای سازمان

با استفاده از ابزار می توانيد کليه نيروهای پشتيبانی در واحدهای مختلف سازمان را به صورت متمرکز به کار گيريد تا پشتيبانی به صورت يک فرآيند يکپارچه در کل سازمان ارائه گردد.

اختصاصی سازی نيازمندی های واحد کسب و کار

در صورتی که واحدهای کسب و کار شما در نقاط جغرافيايي متفاوت می باشند، می توانيد تعطيلات، دپارتمان ها، کارشناسان، گروه های کارشناسی، قواعد کسب و کار و توافق نامه سطح خدمات را بر اساس هر سايت جداگانه تنظيم نماييد.

SDP48

SDP49