گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از ServiceDesk Plus شما می توانيد در بخش های متفاوت مورد نياز، درخواست ها را از طريق پيامک به کارشناسان اطلاع رسانی نماييد و يا در وقايع متفاوت، به صورت خودکار پيامک را برای کارشناسان ارسال نماييد.

ارسال پيامک از طريق تعريف يک حساب SMS ID در سیستم، و با استفاده از يکی از دو روش ذيل انجام می شود:

  1. ارسال از طريق GSM Modem
  2. ارسال از طريق SMPP و يا Web Service