گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

تأييديه ها

با تنظيم فرآيند تأييديه يک درخواست، از پوشش محدوديت های پيشروی يک درخواست مطمئن می شويد. با استفاده از فرآيند چند مرحله ای دريافت تأييديه، می توانيد درخواست خدمت را به افراد مختلف جهت دريافت تأييديه ارسال کنيد.

تقسيم خودکار

با استفاده از دو مدل Round Robin و Load Balancing، به سادگی می توانيد درخواست ها را در پيشخوان خدمات خود تقسيم نماييد.

مديريت وظيفه

می توانيد برای هر درخواست، وظايف را تعيين نماييد و در نهايت فرد ملزم به بستن وظايف به صورت متوالی پيش از خاتمه درخواست باشد. امکان ويرايش درخواست توسط درخواست دهنده در مراحل مختلف رسيدگی به آن امکان پذير می باشد.

توافقنامه سطوح خدمات

امکان تعريف توافقنامه سطوح خدمات برای هر خدمت وجود دارد تا بتوان از ارائه به موقع آن اطمينان حاصل نمود.