گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

تعيين و ثبت وقايع

وقايع در اثر توقف و يا بروز مشکل در خدمات فناوری اطلاعات يا يک دارايي به وجود می آيند. وقايع از طرق ذيل ايجاد می شوند:

  • فرآيند مديريت رخداد
  • صفحات وب
  • تماس تلفنی
  • پست الکترونيک

طبقه بندی وقايع

طبقه بندی وقايع برای درک بهتر علت اصلی وقايع ديگر دارای اهميت بسياری می باشد. سازماندهی وقايع از طريق طبقه بندی، زير طبقه بندی و اقلام انجام می شود. وقايع در زمان بروز به اين طبقه بندی ها متصل می شوند و به فرد مسئول پشتيبانی آن بخش خاص واگذار می گردند.

SDP07-1024x511

توزيع خودکار وقايع

برای مثال، زمانی که شما بيش از 100 واقعه در سيستم ثبت می کنيد، توزيع وقايع ميان کاربران مختلف پيشخوان خدمات، طبقه بندی، سطح بندی و تعيين ساير مشخصات وقايع، وظيفه ای زمانبر خواهد بود. قواعد خودکار توزيع در سيستم به شما اين امکان را می دهد که کليه اين فرآيندها را به شکل خودکار راهبری کنيد. برای اين امر کافی است قاعده مد نظر را بر اساس الگوی مشخص وقايع گذشته تعريف کنيد و از اين به بعد توزيع و تعيين وقايع مشابه را به ابزار واگذار کنيد.

SDP16

اولويت بندی وقايع

هر واقعه به نوبه خود سازمان را تحت تأثير قرار می دهد. اولويت هر واقعه بر اساس تأثير و فوريت آن مشخص می گردد. تعيين اولويت باعث می شود تأثير واقعه در سازمان کمتر مشاهده شود. اولويت ها به دو صورت از پيش تعيين شده و دايناميک برای هر واقعه مشخص می شوند.

اولويت بندی از پيش تعيين شده

در شرکت های بزرگ، تعيين اولويت وقايع، به علت تعدد آنها، مشکل می باشد. برای اين منظور در ابزار ماتريسی از فوريت و تأثير تشکيل می شود که اين دو فاکتور تعيين کننده اولويت واقعه می شوند.

SDP17

اولويت بندی دايناميک

در کسب و کارهای متوسط و کوچک، اولويت بندی رويدادها در زمان گردش واقعه انجام می شود. ابزار ServiceDesk Plus به افراد اجازه می دهد يا از مقادير پيش فرض استفاده کنند و يا اين مقادير را مجددا تعيين نمايند.

SDP09-1024x492

تشخيص واقعه

در زمانی که يک واقعه ايجاد می شود، بايد به صورت کامل آناليز شود و کليه علائم آن شناسايي شود. علائم قابل اضافه شدن به صورت يادداشت می باشند تا بتوان عامل مشکل را شناسايي و نحوه تصحيح آن را تشخيص داد. ابزار به شما امکان می دهد تا در پايگاه دانش جستجو و نتيجه واقعه را در کوتاهترين زمان به اطلاع کاربر برسانيد تا بتوانيد زمان پاسخگويي را کاهش دهيد.

SDP10-1024x500

ارجاع واقعه

در زمانی که واقعه توسط لايه اول قابل پاسخگويي نمی باشد، امکان ارجاع آن به لايه دوم و در نهايت به لايه سوم می باشد. به اين ترتيب می توان به ارجاع خودکار موجود در ابزار مطابق با توافقنامه سطوح خدمات مشتری، پاسخگويي متناسب را داشت.

SDP11

ترميم و حل واقعه

ترميم يک خدمت فناوری اطلاعات در زمان بروز واقعه که تأثير زيادی در کسب و کار دارد، بسيار حائز اهميت می باشد. پس از شناسايي مشکل و حل آن، راه حل را به عنوان بخشی از پايگاه دانش اضافه نماييد. اين امر به شما کمک می کند تا زمان پاسخگويي بروز مشکل مشابه توسط کاربر ديگر را کاهش دهيد.

SDP12-1024x489

اختتام واقعه

اختتام يک واقعه تنها زمانی امکان دارد که کاربر درخواست دهنده آن، پس از رفع مشکل، نسبت به خاتمه آن اقدام نمايد. ابزار به شما اين امکان را می دهد که کاربر درخواست کننده خود از طريق پورتال واقعه را خاتمه دهد. از طرفی در صورتی که کاربر اين کار را انجام ندهد، واقعه به صورت خودکار خاتمه می يابد.

SDP13-1024x634

واقعه تنها در صورتی خاتمه می يابد که اطلاعات طبقه بندی آن به همراه راه حل آن به صورت کامل وارد شده باشد.

SDP14-1024x504

نظرسنجی رضايت مندی مشتری

با استفاده از نظرسنجی می توان ميزان رضايت مندی مشتری از خدمات واحد پشتيبانی را مورد ارزيابی قرار داد. با استفاده از ميزان ارزيابی شده می توان بهره بری واحد پشتيبانی را ارتقاء بخشيد.

SDP15-1024x414