گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

فهرست نرم افزارها

زمانی که کليه دارايي های سخت افزاری خود را شناسايي کرديد، می توانيد ساير دارايي ها را از طريق CSV به ابزار وارد کنيد. می توانيد مجوز نرم افزار ها را ذخيره کنيد و تعداد مورد استفاده آنها در سازمان خود را گزارش کنيد.

بهره برداری مناسب از مجوزها

با استفاده از ابزار می توانيد ميزان استفاده از يک نرم افزار را شناسايي و در صورتی که استفاده از آن کم می باشد، مجوز آن را تمديد نکنيد.

گزارش انقضاء مجوز نرم افزارها

با استفاده از اين امکان می توانيد نرم افزارهای در حال انقضاء در بازه های زمانی پيش رو را شناسايي و از انقضاء آنها پيشگيری کنيد.