گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

هدف اصلی فرآيند مديريت تغيير، انجام تغييرات تأييد شده با ريسک قابل قبول می باشد.

آغاز درخواست تغيير

امکان ايجاد تغيير جديد از طريق يک مشکل در ابزار وجود دارد. درخواست تغيير بر اساس تأثير سازمانی و فوريت اولويت بندی می شود. برنامه تغيير در زمان ايجاد تغيير آغاز به کار می کند.

برنامه تغيير بايد شامل کليه دلايل مورد نياز جهت انجام تغيير باشد، در واقع برنامه تغيير بايد شامل موارد ذيل باشد:

  • تحليل اثر: ريسک هاي شامل اجرای تغيير
  • برنامه اجرا: چگونگی اجرای تغيير
  • برنامه بازگشت از اجرا: چگونگی بازگرداندن تغيير به حالت اوليه در صورت بروز مشکل
  • چک ليست: فهرستی از موارد اجباری که مستلزم نهايي شدن تغيير می باشد

SDP28

برنامه تغيير و کميته تغيير

ابزار به شما انجام چهار برنامه تغيير از پيش تعريف شده را می دهد:

  • تغيير استاندارد
  • تغيير فرعی
  • تغيير اصلی
  • تغيير عمده

ابزار به شما امکان می دهد تا انواع تغيير مورد نظر خود را به همراه رنگ نمايش دهنده حساسيت هر يک، در سيستم تعريف نماييد.

تغييرات استاندارد

تغييرات استاندارد، تغييراتی هستند که بر اساس رويکردهای مديريتی، از پيش تأييد شده می باشند. تغييراتی که به صورت مداوم اتفاق می افتند مانند ارتقاء حافظه کامپيوتر، نصب نرم افزارهای متداول و … در دسته تغييرات استاندارد قرار می گيرند تا بتوان اجرای آنها را سريعتر پيش برد.

تغييرات فرعی

تغييرات فرعی به آن دسته از تغييرات گفته می شود که منابع محدودی مورد نيازشان است و از طرفی تأثير کمی بر کسب و کار دارند. مدير فرآيند انجام اينگونه از تغييرات را تأييد می کند.

تغييرات اصلی و عمده

تغييرات اصلی و عمده نيازمند تأييديه کليه افراد کميته تغيير و همچنين مدير فرآيند تغيير می باشد. اعضای کميته تغيير بر اساس ذينفعان اصلی تغيير مورد نظر تعيين می شوند. بر اساس برنامه تغيير و ريسک های در پيشروی يک تغيير، اعضای کميته تغيير نسبت به قبول و يا رد آن اقدام می نمايند.

SDP29

کميته تغيير

ابزار به شما امکان می دهد که کميته های تغيير متفاوتی داشته باشيد. بر اساس نوع تغيير تعريف شده، می توانيد برنامه تغيير را به کميته های مختلفی ارسال کنيد.

SDP30

دريافت تأييديه از اعضای کميته تغيير

اعضای کميته تغيير هر هفته و يا دو مرتبه در ماه جهت تأييد تغييرات ارسال شده گردهمايي خواهند داشت. بر اساس برنامه تغيير و ريسکهای موجود، اعضای کميته تغيير رأی متحدی مبنی بر قبول و يا رد يک تغيير اعلام می کنند.

هماهنگی اجرای تغييرات

برنامه ريزی تغيير

کليه تغييرات بايد با لحاظ نمودن کمترين زمان در دسترس نبودن خدمات اجرا شوند. ابزار گزارش هايي بر اساس اولويت، فوريت، رويداد، مشکل و … را در اختيار مدير تغيير قرار می دهد تا بتواند بهترين زمانبندی را برای اجرای تغيير انجام دهد.

SDP31

تقويم تغييرات

بر اساس تغييرات در پيشرو، برنامه آنها تأييد و منتشر می شوند. تقويم تغييرات به همگی امکان می دهد تا در جريان تغييرات در پيشرو قرار بگيرند و از زمان در دسترس نبودن سرويس مطلع باشند.

SDP32

پياده سازی تغييرات

ابزار به شما امکان می دهد تا وظايف مهم در انجام يک تغيير را مد نظر داشته باشيد. در اين بخش مدير تغيير می تواند وظايف را به افراد مختلف منصوب کند، وضعيت هر وظيفه را بررسی کند و انجام آنها را برنامه ريزی نمايد.

SDP33

بررسی تغييرات انجام شده

بررسی تغييرات انجام شده در فرآيند تغيير به مدير فرآيند امکان می دهد که:

  • مشکلات پيش آمده در حين تغيير را مورد بررسی قرار دهد
  • شاخص های کليدی عملکرد را مورد بررسی قرار دهد تا اثربخشی تغيير ارزيابی شود

SDP34

تاريخچه تغييرات

با توجه به اينکه تغييرات، تأثير زيادی در کسب و کار دارند، نگهداری مستندات مرتبط با آنها حائز اهميت می باشند. ابزار به شما امکان می دهد تا تاريخچه کامل تغييرات را نگهداری کنيد. بدين ترتيب می توانيد مميزی مناسبی بر روی زمان تغيير برنامه، تأييد و يا رد آن و … داشته باشيد.

SDP35