گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

می توانيد درخواست ها را بر اساس قوانين از پيش تعيين شده در سيستم ميان کاربران پيشخوان خدمات تقسيم کنيد. اين قوانين بر اساس شرط های تعريف شده قابل تعيين می باشند. در صورتی که شرايط يک درخواست با محدوده تعيين شده تطابق داشته باشد، قوانين سيستم عملکرد مد نظر را بر روی آن اعمال می کند.

SDP38

اطلاع به کارشناس

می توانيد در زمان اجرای يک قانون سيستم خاص، کارشناسی را از طريق پست الکترونيک و يا پيامک مطلع نماييد. بدين ترتيب مطمئن می شويد که کارشناس درخواستی را از دست نخواهد داد.

قوانين آبشاری

در صورتی که يک درخواست با قوانين متفاوتی سازگار باشد، ابزار کليه قوانين را به صورت آبشاری بر روی آن درخواست اعمال می نمايد.

سازماندهی قوانين

در صورتی که گزينه قوانين آبشاری در سيستم فعال نباشد، ابزار قوانين را به ترتيب اولويت معين شده توسط شما اجرا می کند و در زمان اجرای اولين قانون مطابق با درخواست، ساير قوانين را اجرا نمی نمايد.