گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

اطلاع رسانی به کارشناسان در مواقع ارسال درخواست حياتی می باشد. با استفاده از قوانين اطلاع رسانی می توانيد به تفکيک واقعه، مشکل و يا تغيير کارشناسان مربوطه را در جريان ايجاد درخواست جديد قرار دهيد.

SDP39

با استفاده از ابزار می توانيد در شرايط مختلف پيشرفت درخواست، درخواست کننده را در جريان امور قرار دهيد. در صورت نياز می توانيد ظاهر ايميل های ارسالی را نيز بر اساس خواسته خود و يا کسب و کار تغيير دهيد.