گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از ابزار، پست الکترونيک به صورت خودکار به درخواست تبديل می شود و اطلاعاتی از قبيل گروه پشتيبانی، کارشناس و طبقه بندی آن به صورت خودکار و از طريق قوانين سيستم تنظيم می شوند. برای تعيين فيلدهای متفاوت درخواست از طريق پست الکترونيک، نياز به وجود قوانين سيستمی پيچيده در ابزار می باشد. ابزار با استفاده از امکانات ويژه ای که در اختيار قرار می دهد بخش عمده ای از شناسايي فيلدها را انجام و به صورت خودکار فيلدها را به روز رسانی می کند.

ويژگی ها

  • سطح، نوع، اولويت، فوريت، تأثير، طبقه بندی، زير طبقه بندی، قلم، گروه، کارشناس، پست الکترونيک کارشناس، درخواست کننده، پست الکترونيک درخواست کننده، شماره درخواست، تمپليت درخواست، نوع درخواست، سايت و دارايي فيلدهایی هستند که از طريق پست الکترونيک قابل شناسايي می باشند
  • استفاده از کاراکتر به دلخواه کاربر به عنوان جداکننده
  • عمليات های درخواست از جمله ويرايش، انجام و خاتمه درخواست نيز از طريق پست الکترونيک قابل انجام می باشد

مزايا

  • با استفاده از فرامين پست الکترونيک، نيازی به تنظيم قوانين سيستمی پيچيده نمی باشد
  • با تنظيم فيلدهای بيشتر در پست الکترونيک، بهره وری کارشناسان افزايش می يابد

SDP43