گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از ابزار می توانيد بر اساس اهميت درخواست و همچنين در دسترس بودن کارشناسان، درخواست را به صورت خودکار توزيع کنيد. ابزار دو امکان توزيع بر اساس Round Robin و Load Balancing را در اختيار قرار می دهد که با اين امکان، وظايف فرد هماهنگ کننده پيشخوان خدمات به سادگی انجام می گردد.

مدل Round Robin

در صورتی که کارشناسان پيشخوان خدمات دارای سطح دانش يکسانی نسبت به مسائل می باشند، می توانيد با استفاده از مدل Round Robin درخواست ها را ميانشان تقسيم کنيد. بدين ترتيب درخواست ها يکی يکی به افراد کارشناس ارجاع و پس از پايان صف کارشناسان، درخواست ها مجدد از ابتدا به افراد ارجاع می گردد.

مدل Load Balancing

با استفاده از اين مدل می توانيد درخواست ها را بر اساس ميزان حجم کار کارشناسان به ايشان ارجاع کنيد. ابزار به صورت خودکار اين تشخيص را می دهد و می توانيد با استفاده از گروه های پشتيبانی، درخواست ها را به صورت هوشمندانه به افراد ارجاع کنيد.

SDP41