گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

توافقنامه سطح خدمات ارائه خدمات کاربران پيشخوان خدمات را در ارائه خدمات بر اساس محدوديت زمانبندی از پيش تعيين شده ياری می رساند. ابزار ServiceDesk Plus نيز دقيقا به همين صورت توافقنامه سطح خدمات را مديريت می نمايد. پس از تعريف توافقنامه سطح خدمات در ابزار، می توانيد پيشبرد توافقنامه سطح خدمات را مورد ارزيابی قرار دهيد و باعث افزايش رضايت مندی مشتری شويد.

SDP04

ويژگی ها

  • به سادگی و ظرف کمتر از 5 دقيقه می توانيد توافقنامه سطح خدمات را بر اساس سايت های متفاوت تعريف نماييد
  • در صورتی که درخواست مشتری بر اساس توافقنامه سطح خدمات انجام نشود، اخطار مورد نياز به کليه کاربران پيشخوان ارسال می شود
  • استفاده از سيستم های خودکار برای تشخيص نوع توافقنامه سطح خدمات و در نتيجه کاهش خطا در اجرای توافقنامه سطح خدمات