گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

با استفاده از ابزار می توانيد کليه اطلاعات گذشته سازمان را به سادگی بايگانی نماييد. داده در پايگاه داده فعلی بايگانی می شود و در زمان مورد نياز در دسترس خواهد بود. در زمان بايگانی داده ها، می توانيد تنها داده ها را بايگانی و ضمايم آنها را حذف نماييد. در يک واحد پشتيبانی که به صورت متوسط روزانه 150 تماس دارد، بايگانی داده ها سرعت ابزار را تا 2 برابر افزايش می دهد. بايگانی داده ها به صورت خودکار و برنامه ريزی شده با استفاده از ابزار قابل انجام می باشد.

SDP46