گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی (CMDB)

بخش بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی ابزار ServiceDesk Plus قدرت کنترل بيشتری را در مديريت زير ساخت فناوری اطلاعات سازمان در اختيار شما قرار می دهد.

با استفاده از قابليت های اين ابزار می توانيد رابطه ميان اقلام پيکربندی موجود را مشخص و در نتيجه ايجاد تغيير و تحليل تأثير هر تغيير در کسب و کار را مورد ارزيابی قرار دهيد. نرم افزار کليه اطلاعات مربوط به هر قلم پيکربندی را صورت متمرکز با جزئياتی از قبيل ويژگی های هر يک و روابط موجود ميان اقلام پيکربندی را نگهداری می کند تا شما توسط اين اطلاعات بتوانيد در دسترس بودن خدمات ارائه شده را تضمين نماييد.

با استفاده از ابزار بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی موجود در ServiceDesk Plus، شما می توانيد ريشه مشکل وقايع پيش آمده را مورد ارزيابی قرار دهيد. از طرفی به علت وجود بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی به صورت مصور در نرم افزار، می توانيد روابط بين اقلام پيکربندی را به سادگی تشخيص و برای مشکلات ناشی از تغييرات احتمالی، از پيش برنامه ريزی کنيد. علاوه بر اين، کليه فرآيند های مديريت واقعه، مديريت مشکل و مديريت تغيير دارای يکپارچگی با بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی می باشند.

ويژگی ها

  • ابزار به شما فهرست کامل از پيش تعريف شده انواع اقلام پيکربندی و روابط آنها را در اختيار قرار می دهد که مدير سيستم می تواند با استفاده از يک ساختار درختی، اطلاعات مورد نياز خود را نيز ايجاد نمايد. امکان برقرار رابطه ميان دارايي ها و نرم افزارها، خدمات کسب و کار، کاربران و … در سيستم موجود می باشد تا بتوان تحليل مناسبتری از اثر يک تغيير را مورد ارزيابی قرار داد.
  • هر نوع از اقلام پيکربندی توسط ويژگی های خاص خود و روابط مورد نيازش تعريف می شود. زيرمجموعه های يک نوع قلم پيکربندی، کليه ويژگی ها و روابط نوع قلم پيکربندی بالاسری خود را به ارث می برند.
  • نقشه مصور نمايي کامل از روابط موجود ميان اقلام پيکربندی را در اختيار می گذارد تا از طريق آن وابستگی ميان اقلام پيکربندی مشخص و تأثير تغيير و يا مشکلات در پيش رو به صورت کامل قابل شناسايي باشند.
  • امکان مشاهده وقايع، مشکلات و يا تغييرات باقی مانده مربوط به يک دارايي، يک خدمت کسب و کار و يا ساير اجزاء از طريق نقشه مصور قابل تشخيص می باشند.
  • کاهش عمليات های غير خودکار از طريق شناسايي دارايي های کسب و کار به شکل خودکار.

SDP01

ساخت و ايجاد بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی موثر

ابزار ServiceDesk Plus به صورت پيش فرض انواع متفاوتی از اقلام پيکربندی را در بر می گيرد که هر يک بر اساس نظر ذينفع آن نوع قلم پيکربندی خاص، قابليت تعريف ويژگی ها و روابط منحصر به خود را دارد.

ساخت و ايجاد بانک اطلاعاتی مديريت پيکربندی از طرق مختلفی از قبيل ورود اطلاعات از طريق فايل CSV، دريافت اطلاعات سازمان از طريق Active Directory و يا شناسايي خودکار از طريق شبکه / ويندوز و لينوکس قابل انجام می باشد. رابطه ميان دارايي ها از طريق نقشه مصور قابل تعريف می باشد.

SDP02