گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

گزارش ها و داشبوردها به شما در خلاصه سازی اطلاعات ماژول های مختلف برای تحليل ياری می رساند.

داشبوردها

داشبوردها در اصل برای آگاه ساختن افراد موجود در پيشخوان خدمات از وضعيت مورد استفاده قرار می گيرد.

بيش از 50 شاخص کليدي عملکرد از پيش آماده در نرم افزار موجود می باشند، که به صورت ابزارک های گرافيکي در دسترسی می باشند.

SCP9

گزارش ها

گزارش های از پيش تعريف شده به شما مجوز استخراج اطلاعات همزمان به صورت خلاصه شده در دو حالت جدولی و خطی را می دهد.

گزارشات اختصاصی به شده امکان می دهد تا جزئيات را در دقايق کوتاهی مشاهده کنيد. اين گزارش ساز به صورت قدم به قدم با استفاده از فيلدها، فيلترها، خروجی ها و … شما را در ايجاد هر نوع گزارشی ياری می رساند.