گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

يکپارچه سازی با سيستم های تلفن نقش کليدی در پشتيبانی مشتريان بازی می کند. اين سيستم به عنوان راهکار يکپارچه سازی کامپيوترها و دستگاه های تلفن مورد استفاده قرار می گيرد، تا بتوان جزئيات تماس گيرنده را از طريق شماره تماس گيرنده، از پايگاه داده استخراج نمود و يا تماس ها را برای افراد مختلف تغيير مسير داد.

نرم افزار SupportCenter Plus با توجه به تمرکز بر روی ارائه خدمات به مشتريان، امکان يکپارچه سازی با Asterisk و Avaya را به صورت پيش فرض در نرم افزار ارائه می نمايد.

ويژگی های CTI در SupportCenter Plus

  • نمايش Popup حاوی اطلاعات تماس گيرنده، که باعث کاهش زمان برای مشاهده اطلاعات تماس گيرنده می شود.
  • تماس با مشتری تنها با يک کليک در نرم افزار.

يکپارچه سازی با API

در هر سازمان، تعداد زيادی نرم افزار موجود می باشد که وظيفه رساندن سازمان به اهداف کسب و کار را دارند. برای مثال، به طور معمول در هر سازمان، يک نرم افزار ايميل، مجموعه نرم افزارهای اداری، پايگاه داده مشتريان، نرم افزار مديريت کارمندان، پايگاه داده اطلاعات مربوط به خدمات / محصولات، نرم افزار مالی و … وجود دارد. از سوی ديگر، برای ارائه خدمات سازمان به صورت روزانه، کارکرد مناسب اين نرم افزارها حائز اهميت می باشد. و مهمتر از همه اين موضوع است که دو نرم افزار پشتيبانی و نرم افزارهای ستادی با يکديگر تعامل مناسبی داشته باشند.

در نرم افزار SupportCenter Plus با توجه به اهميت موضوع يکپارچه سازی، سامانه يکپارچه سازی از طريق API ارائه شده است که به نرم افزارهای ثالث مجوز برقراری ارتباط را با SupportCenter Plus می دهد.

نمونه مناسبی از يک نرم افزار برای فراخوانی داده از SupportCenter Plus، نرم افزار مالی می باشد تا بتواند مدت زمان ارائه خدمات توسط کارشناسان برای يک مشتری را محاسبه کند.

از سوی ديگر نمونه مناسبی از نرم افزاری که بتواند اطلاعات را در SupportCenter Plus ذخيره نمايد، نرم افزارهای ارتباط با مشتری می باشد. معمولا سازمان ها محلی متمرکز برای مديريت اطلاعات مشتريان دارند که تغييرات آن به وسيله API می تواند به / از SupportCenter Plus انتقال يابد.