گروه فناوری پرند، ارائه دهنده نرم افزار ITIL از جمله ServiceDesk Plus فارسی و Wendia POB. ارائه نرم افزار CRM vTiger فارسی. با ما تماس بگيريد: 88501357 - 88501358
منو

مديريت خدمات به صورت ساعتی، تعداد درخواست ها و يا نرخ ثابت – مديريت و تمديد خدمات مشتری بر اساس نياز مشتری صورت می پذيرد.

اعلان خودکار در زمانی پيش از اتمام قرارداد قابل تنظيم می باشد.

ارتباط ميان محصولات و سطوح توافقنامه خدمات باعث می شود که توقعات مشتری بر اساس طرح کاری شما صورت می پذيرد.

صورتحساب

بر اساس حل درخواست هرباره هر مشتری، مدت زمان کل ساعات کاری انجام شده برای مشتری محاسبه می شود، و بر اساس آن.صورتحساب های مرتبط برای مشتری صادر می شود

SCP6

سطوح توافقنامه خدمات

مديريت سطح توافقنامه خدمات بر اساس اولويت، درخواست کننده، دپارتمان، طبقه بندی و قراردادها صورت می پذيرد.

ايجاد و اعمال قوانين کسب و کار بر اساس زمان پاسخ و زمان راه حل.

فعال سازی 4 مرحله ارجاع درخواست و ثبت درخواست در صف های مختلف، در صورتی که در زمان تعييد شده حل / پاسخ داده نشده باشد.